حتی زمانی که فکر می‌کنیم در جست‌وجوی لذت هستیم، درواقع تمایل ما به رهاشدن از دردِ خواستن است که ما را هدایت می‌کند.

 

از کتابی در دست چاپ