اشاره: «اضائه» یعنی روشن‌کردن و روشن‌شدن (دهخدا). «اضائات» نام مجموعه‌ای از یادداشت‌های کوتاه قرآنی است که متن آن عمدتاً از منابع عربی ترجمه شده است. در فصل نخست از این مجموعه یادداشت‌ها، تعدادی از پرسش‌وپاسخ‌های کتاب مراجعات قرآنية اثر سیدریاض حکیم را به فارسی برگردانده‌ام. حکیم در این اثر، با پیش‌کشیدن پرسش‌هایی عمومی دربارۀ قرآن کریم، کوشیده است با ارجاع به منابع گوناگون، به آن‌ها پاسخ دهد. آنچه در پی می‌آید یکی از پرسش‌های شناخته‌شده دربارۀ بسمله است.