جان می‌دهد از درونه آواز مرا

کای کاهل راه عشق درباز مرا

مولوی


گویه‌ها و واگویه‌های سیدمحمدحسین میرفخرائی