بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

آخرین به‌روزرسانی: پاییز۹۶

ترجمه

کتاب‌ها

در دست چاپ: مجتمعنا في فکر و تراث الشهید الصدر، سیدمنذر حکیم (ترجمۀ گروهی)

چاپ‌شده: الخصوصیةو العالمية في الفکر الاسلامي المعاصر، طاها جابر علوانی (خرید)


مقالات و یادداشت‌ها

«بیرون از دانشگاه چه سرنوشتی در انتظار فلسفه است؟» (الفلسفة خارج الجامعة)

ترجمان|بازنشر: روزنامۀ اطلاعات، مورخ ۲۶مرداد۹۵، ص۱۱ (+)/فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ یکم، پاییز ۹۵

«نازپروردگان در آستانۀ خراب‌کاری» (مدلّلون إلی حد الفساد)

«سرمایه‌داریِ مدرسه» (رأسمالية المدرسة)

میدان


ویرایش

کتاب‌ها

منتشرشده: کنش دینی و نوسازی عقل، طاها عبدالرحمان، ترجمۀ هادی بیگی، انتشارات ترجمان علوم‌انسانی
در دست انتشار: قصۀ غربت و غصۀ آزار، پیمان اسحاقی، مؤسسۀ میراث اسلامی


مجلات

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۱تا۳، پاییز ۹۵ تا بهار ۹۶


پایگاه‌های اینترنتی

ترجمان، مهرماه ۹۴ تا فروردین ۹۶، ششصدهزار کلمه
چطور، خرداد تا آذر ۹۶

پژوهش و تألیف

مقالات دانشگاهی

فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ا در پنج کشور عربی خلیج فارس علمی‌پژوهشی


یادداشت‌ها

پیوست فرهنگی در سه مرحله

پیوست فرهنگی از مصوبه تا اجرا

درنگی در اولویت‌های پیوست‌نگاری

پیوست کدام فرهنگ

پیوست در برابر تهاجم

پیوست فرهنگی تحریم

پایگاه راهبردی


دربارۀ ویرایش ترجمه

ماهنامۀ شیرازۀ کتاب، شمارۀ ۱۰ و ۱۱

درباب پرداخت ترجمه

ماهنامۀ شیرازۀ کتاب، شمارۀ ۱۲


مطهری معلمی کرد

کتاب جایگزین ندارد

بخوان، اما بهینه 

نور، صدا، تصویر، بخوان!

چگونه «مؤثر» بخوانیم؟

دوماه‌نامۀ جماعت، شمارۀ ۱تا۵ 


تأملی بر تقسیم‌بندی پارسونزی در مناظره‌های انتخاباتی

میدان


مصاحبه‌ها
هشتاددرصد تغییرات فرهنگی کاری به حوزه فعالیت های فرهنگی ندارد.
مصاحبه با دکتر حسن بنیانیان|پایگاه راهبردی
تحقق پیوست فرهنگی، وابسته به وجود نظریه اجتماعی است.
مصاحبه با سیدمجید امامی|پایگاه راهبردی