آغاز کتاب؛ در پیداکردن عنوان مسلمانی*


... و درجمله هیچ‌چیز به تو نزدیک‌تر از تو نیست. چون خود را نشناسی، دیگری را چون شناسی؟

و همانا گویی: «من خویشتن را شناسم» و غلط می‌کنی۱ که چنین شناختن، کلید معرفت حق را نشاید که ستوران از خویش همین شناسند که تو از خویشتن:

این سر و روی و دست و پای و گوشت و پوست ظاهر بیش نشناسی

و از باطن خود این‌قدر شناسی که چون گرسنه باشی، نان خوری و چون خشمت آید، در کسی افتی و چون شهوت غلبه کند، قصد نکاح کنی و همهٔ ستوران اندر این با تو برابرند.


۱. اشتباه می‌کنی.
*کیمیای سعادت، ابوحامد غزالی طوسی.