چند نکته درباب نوشتن

فیض مسیحا ز دمم می‌چکد
آب حیات از قلمم می‌چکد
(شعر: لاأدری | خط: استاد فائزی)

یکم، در برتریِ نوشتن بر گفتن: نوشتن، بیشتر از گفتن، محصول اندیشه است. چه بهتر که اگر حرفی داریم، بنویسم. چه بهتر که بیشتر بنویسیم تا اینکه بگوییم. این‌طور اثری پخته‌تر از ما به‌جا می‌مانَد.
دوم، در دیگرْ برتری‌های نوشتن: نوشتن، شجاعت را می‌افزاید؛ چون قراردادنِ خود است در برابر نقد. ماناتر است؛ چون معمولاً بیشتر و بهتر ثبت می‌شود. به‌همین نسبت، هویت‌سازتر هم هست. پس درمجموع مهم‌تر است.
سوم، در ذومراتب‌بودنِ نوشتن: مثل دیگر توانمندی‌هایمان، نوشتن را هم می‌توان تقویت/تضعیف کرد. خواندن، نوشتن را تقویت می‌کند؛ ولی هیچ‌چیز مثل نوشتن، نوشتن را تقویت نمی‌کند. در تضعیف نوشتن هم همین بس که خو کنیم به ننوشتن و قلم‌ترسی.

باقی علی الباقی.