چند عامل‌های مختلف است در باطن تو، هریکی به کار تو مشغول،‌ و تو در خوابِ خوش باشی، و ایشان هیچ از خدمت تو نیاسایند، و تو نه ایشان را بدانی و نه شکر آن‌که ایشان را به خدمت تو به پای کرده است به جای آوری. اگر کسی غلام خویش را یک روز به خدمت تو فرستد،‌ همۀ عمر به شکر وی مشغول باشی، و آن را که چنین چندهزار پیشه‌وران در درون تو به خدمت تو فرستاده است که در همۀ عمرِ تو یک لحظه از خدمت تو فرونایستند، از وی خود یاد نیاری.

کیمیای سعادت، ابوحامد محمد غزالی