دیدگاه اول: به‌قیاس «بسم الله‌...» بسمه تعالی درست است.
دیدگاه دوم: «بسم الله» استثناست و بسمه تعالی غلط رایج است.

توضیح: برخی می‌گویند کلمهٔ «اسم» در عربی از اسمای ثلاثی مجرد است و نمی‌توان الفِ آن را در عبارت «بسمه تعالی» حذف کرد. در مقابل، برخی می‌گویند ازآنجاکه این الف موقع خواندن تلفظ نمی‌شود، حذف آن در نوشتار نیز جایز است.
هر دو گونه در نوشتار امروز فارسی رایج است، اما باتوجه‌به توضیح بالا، به نظر می‌رسد «باسمه تعالی» صحیح‌تر باشد.