دربارهٔ معنای قدیم «غلط‌کردن» که هم‌اکنون در افغانستان رایج است

[خداوند] آدم را آگاه کرده بود که عمر تو هزار سال بوَد... چون نهصدوچهل سپری شد، ملک‌الموت بیامد که جانش را بستاند.

آدم گفت: «یا ملک‌الموت، غلط کردی. از عمر من هنوز شصت سال مانده است.»
ملک‌الموت گفت: «من غلط نکردم که از عمر خویش شصت سال داوود را دادی، فرزندی از فرزندان خویش را.»

غلط ننویسیم (ابوالحسن نجفی) به‌نقل از تاریخ بلعمی (ابوعلی بلعمی)


گزیدهٔ انتقادی کتاب غلط ننویسیم