گفت‌وگوی دو کودک در حاشیۀ مراسم شب قدر
«بیا بریم قایم بشیم کیوان رو بترسونیم.»
«نه، نمی‌آم. کار خوبی نیس.»
«چرا خب؟»
«چون شیطون داره گولت می‌زنه.»
«برو بابا. شیطون کجا بود؟ الان ماه‌رمضونه. یه‌عالم زنجیر به پاهای شیطونه.»