نظریه‌پردازان نیز شبیه احزاب سیاسی هستند: وقتی به قدرت می‌رسند، برنامه‌های اعلام‌شدۀ پیشین خود را اجرا نمی‌کنند.

 

از کتاب درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات، مجموعه‌ای از مؤلفان (ترجمۀ محمد پوینده)