یکی از تجربه‌های شیرینم در ویراستاری، ویرایش این کتاب بود. فارغ از نگاه‌های گاه آشکارا لیبرالیستیِ نویسندگان، می‌شود این کتاب را خواند و از نکته‌سنجی پدیدآورانش لذت برد. خواند و فهمید وضع دنیا درمجموع، تکرار می‌کنم، درمجموع، رو به بهبود است. البته که نگاه نویسندگان عمدتاً کمّی است؛ اما با همین نگاه هم می‌شود فهمید که خیلی از منفی‌نگری‌ها هیجانی است و ریشه در واقعیت ندارد.

نویسندگان، کتابشان را این‌طور معرفی می‌کنند:

اطلاعات این کتاب از نوعی است که هرگز از آن اطلاع نداشته‌اید: اطلاعات به‌مثابه‌ی درمان، فهم به‌مثابه‌ی منشأ آرامش ذهنی. جهان واقعاً به آن غم‌انگیزی و دراماتیکی‌ای نیست که به‌نظر می‌رسد.

واقع‌نگری مانند رژیم غذایی سالم و ورزش مستمر، می‌تواند بخشی از زندگی روزمره‌تان شود. این اتفاق باید بیفتد. همین که تمرین را آغاز کنید، خواهید توانست جهان‌بینی فوق‌دراماتیک‌تان را با جهان‌بینی واقعیت‌محور جایگزین کنید. خواهید توانست بدون این‌که از احساسات و دل‌تان کمک بگیرید، به درک درستی از جهان دست یابید. آن‌گاه بهتر تصمیم‌گیری خواهید کرد، در برابر احتمالات و خطرات واقعی گوش‌به‌زنگ و هوشیار خواهید بود و دیگر به‌خاطر افکار نادرست، بی‌جهت دچار استرس نخواهید شد.


خرید نسخۀ چاپی با تخفیف: (+)
خرید نسخۀ الکترونیک: (+)