برگرفته از کتاب جامعه‌شناسی ۳ سال دوازدهم دبیرستان.

بی‌تعارف، بهتر از این می‌شود از مغالطهٔ اشتراک لفظ بهره برد و خودستایی کرد؟
باز هم می‌گویم: مرگ بر تعارف.