«حسن‌ آقا چیز گرفته رضا.»

«چیز چیه آقاجون؟»

«چیز دیگه، اه، همین که یادشون نمی‌آد...»

«آلزایمر آقاجون؟»

«ها؟ نه‌بابا اون رو که بلدم.»