می‌گویند: «باید بخواهی تا بشود.» اما به‌گمانم نخواستن مهم‌تر است از خواستن. انگار وقتی نمی‌خواهی، خواهی‌نخواهی، هوش و حواست بیشتر به‌جاست، یعنی اینجاتر است.
اما وقتی می‌خواهی، از «حال» می‌روی: یا به گذشته، یا به آینده.
نخواستن از خواستن هم خواستنی‌تر است، و به خاستن نزدیک‌تر.