عنوان فرعی: در مزایای ویراستن کتابی با موضوع مینیمالیسم

چند وقت پیش در جمعی، خانم محترمی مدعی شد که «حال» خانم‌ها با «خرید» بهتر می‌شود، ولو خرید نیم کیلو پیاز و سیب‌زمینی از سر کوچه باشد. فارغ از تعمیمِ موجود در کلامش که به‌نظرم بیجا بود و خاطر آدم را مکدر می‌کرد، دیدم در درونم چه بیزارم از این روش و منش. چیست این افزودن و انباشتن؟ درعوض دلم می‌خواهد هوادار و خواهان زدودن باشم. برداشتن و بردن و انداختن، نیاوردن، سپردن و بخشیدن. کامل‌گرایی‌ام این یکی را کم دارد. باید بروم سراغش. باید برسم به «کمتر بهتر است».

زدودن: به‌معنی ازاله‌کردن و پاک‌ساختن باشد عموماً، چنان‌که دل را از غم و آیینه و شمشیر و امثال آن را از زنگ و اعضا را از چرک و مُلک را از فتنه. دهخدا