امروز دوستی خبری نقل کرد با این مضمون که بازیکنان تیم امید والیبال به‌خاطر افتخارآفرینی‌شان(؟) از خدمت مقدس سربازی معاف شده‌اند.

سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا باید به‌عنوان پاداش، کسی را از امری مقدس محروم کنند؟

یاد دوران آموزشی افتادم: فرماندهان و سران نظامی مرتب بر «خدمت‌بودن» و «مقدس‌بودن» سربازی تأکید می‌کردند؛ اما به‌محض اینکه کسی کاری می‌کرد که خوششان می‌آمد، «مرخصی تشویقی» می‌دادند. این سؤال آنجا هم برایم پیش آمده بود.


تکمله: دوسه روز بعد، از میدان سپاه رد شدم. دیدم روی تابلوی مرکز نظام‌وظیفه جمله‌ای نوشته‌اند از یکی از سران کشور: «سربازی در اینجا مثل قرآن‌خواندن است.»