گلی ترقی در خاطره‌های پراکنده می‌گوید: «دل‌تنگی برای گذشته مثل عشق‌بازی با زنی مرده بود؛ خیر و برکت نداشت.»
و خدا می‌داند چه شمار از آدمیان هر روز و هر ساعت و هر دم سرگرم چنین عشق‌بازی پوچی‌اند، و نه‌فقط پوچ، که بدفرجام.