هرکس راه یا راه‌هایی دارد برای شناختن آدم‌های دوروبرش. راه این یکی تازگی داشت برایم. می‌گفت نگاه می‌کند ببیند طرف چقدر حاضر است به‌خاطر او حرف نزند. هرقدر دم برنیاورْد، همان‌قدر به درد می‌خورَد. راست می‌گفت. گاهی راه همین است.